Veiklos sąlygos

Veiklos sąlygos

1.Pratarmė: „Freemeteo“ yra orų pranešimų svetainė. Joje pateikiamos orų prognozės ir susijusios paslaugos, pvz., asmeninės prognozės ir pranešimų perdavimas į e.paštą jo naudotojams. Šiuo metu prieiga prie „Freemeteo“ visiems naudotojams yra nemokama. Tačiau „Freemeteo“ pasilieka teisę ateityje imti mokestį už prieigą prie šios svetainės ir joje teikiamas paslaugas. Šiuo atveju „Freemeteo“ iš anksto informuotų visus registruotus naudotojus ir suteiktų jiems galimybę užsiregistruoti svetainėje „Freemeteo“. Tokiu būdu svetainė „Freemeteo“ turi neabejotiną teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar nutraukti bet kokį svetainės aspekto ar funkcijos taikymą, įskaitant, tačiau ne tik, svetainės turinį, jos prieinamumo trukmę ir įrangą, būtiną jungiantis prie svetainės ar ja naudojantis.

2.Autorių teisės: Svetainėje naudojami autorių teisių saugoma medžiaga, prekiniai ženklai ir kita privati informacija, įskaitant, tačiau ne tik, tekstą, programinę įrangą, fotografijas ir grafiką. Svetainė „Freemeteo“ yra vienintelis joje pateikiamos medžiagos savininkas ir jai priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės bei kitos privataus savininko teisės. Tuo būdu visos teisės yra tiesiogiai išsaugotos. Todėl, išskyrus dalies svetainės turinio atsarginės kopijos asmeniniam naudojimui kūrimą išsaugant šio turinio kilmės nuorodą, svetainės naudotojams visą svetainės „Freemeteo“ medžiagą ar jos dalį bet kokia forma draudžiama parduoti, kopijuoti, keisti, atkurti, skelbti, atsisiųsti, perduoti ar platinti, jeigu iš anksto nėra gautas aiškus rašytinis svetainės „Freemeteo“ leidimas.

3.Teisinės atsakomybės apribojimas:

A. Lankytojai sutinka, kad svetaine „Freemeteo“ jie naudojasi savo valia ir todėl prisiima su svetainės naudojimu susijusią riziką. Svetainė „Freemeteo“, susiję jo darbuotojai ir paslaugų teikėjai neužtikrina, kad svetainės veikla bus apsaugota nuo pertrūkių, klaidų ar kad visos klaidos būsiančios pašalinamos. Be to, svetainė „Freemeteo“ nesuteikia jokios garantijos dėl rezultatų, kurie būtų gaunami naudojantis svetaine, joje pateikiamos informacijos, visų pirma jos tikslumo arba patikimumo, bei dėl bet kokios šioje svetainėje teikiamos paslaugos.

B. Informacija ir paslaugos svetainėje „Freemeteo“ siūlomos „tokios, kokios yra“, nesuteikiant jokios garantijos, kuri būtų nurodyta arba būtų numanoma, įskaitant bet kokias garantijas dėl nuosavybės teisės, informacijos, paslaugų ar produktų, kurie teikiami naudojant svetainę „Freemeteo“, ir taip pat bet kokias numanomas komercinės kokybės, tinkamumo iškeltiems tikslams ar intelektinės nuosavybės nepažeidimo garantijas.

C.Svetainėje „Freemeteo“ pateikiamos informacijos šios svetainės lankytojai neturi laikyti rekomendacijomis ar skatinimu imtis tam tikrų veiksmų ar jų nesiimti. Svetainė „Freemeteo“ neturi būti laikoma atsakinga nei už joje pateikiamos informacijos interpretaciją, kurią pateikia jos lankytojai, nei už veiksmus, kurių lankytojai nusprendžia imtis atsižvelgdami į šioje svetainėje susižinotą informaciją.

D. Svetainė „Freemeteo“ neturi būti laikoma atsakinga už kokius nors nuostolius ar sužalojimą, kurį sukėlė bet kokie paslaugos teikimo pertrūkiai, klaidos, netikslumai, taisymai ar pašalinimai. Be to, svetainė „Freemeteo“ negali būti laikoma atsakinga už bet kokią veiklos triktį ar veiklos nevykdymą, veiklos ar perdavimo delsą, ryšio linijos triktis ir kompiuterinius virusus, perduotus teikiant paslaugą, kai vartotojas buvo prisijungęs prie svetainės „Freemeteo“ ar prie kitos svetainės, susietos su „Freemeteo“ puslapiais, ar už įrašų vagystę, sunaikinimą ar neteisėtą prieigą prie įrašų, jų pakeitimą, naudojimą pažeidus sutartį ar deliktinę teisę arba dėl neatsargumo ar kokių nors kitų priežasčių. Šis atsakomybės apribojimas apima bet kokią žalą, padarytą atsisiuntus bet kokią svetainėje „Freemeteo“ ar kitos svetainės, susietos su „Freemeteo“ puslapiuose, pateiktą medžiagą.

E. Šis atsakomybės apribojimas taikomas visai šioje svetainėje pateikiamai informacijai ar teikiamoms paslaugoms, kai jos teikiamos užtikrinant tiesioginę prieigą prie visų svetainės „Freemeteo“ puslapių arba patenkinant pavienį prašymą (įskaitant, tačiau ne tik, asmenines prognozes ir pranešimų perdavimą į e.paštą).

4.Pranešimų perdavimas į e.paštą: Svetainėje „Freemeteo“ užsisakę pranešimų perdavimo į e.paštą paslaugą, lankytojai sutinka, kad ši paslauga būtų pradedama teikti per septynias (7) dienas. Informacija, produktai pateikiami ir paslaugos teikiamos „tokios, kaip yra“ ir laikantis „prieinamumo“ principo bei jos gali būti teikiamos rečiau ar jų teikimas periodiškai nutraukiamas. Svetainė „Freemeteo“ pasilieka neabejotiną teisę bet kada ir be papildomo pranešimo sustabdyti pranešimų perdavimo į e.paštą paslaugos registracijos galiojimą ar nutraukti šios paslaugos teikimą. Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises, į turinį, kuris pateikiamas į e.paštą perduodamuose pranešimuose, priklauso „Freemeteo“. Tuo būdu visos teisės yra tiesiogiai išsaugotos.

5.Įranga:Tik vartotojas atsakingas už užsitikrinti prieigą prie šios svetainės ir ją naudoti būtiną įrangą (pvz., telefono linijos, aparatinė kompiuterio įranga ir pan.) Tačiau svetainė „Freemeteo“ pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio pranešimo pakeisti prieigą prie šios svetainės užtikrinančią ir ją naudoti būtiną įrangą. Visus trečiosios šalies mokesčius (pvz., interneto paslaugos teikėjų mokestį ir t. t.), kad būtų užtikrinama prieiga prie šios svetainės ir ja būtų naudojamasi, sumoka lankytojai.

6.Nuorodos į kitas svetaines: Svetainėje „Freemeteo“ pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. Svetainė „Freemeteo“ nekontroliuoja ir neturi galimybės kontroliuoti minėtose kitose svetainėse pateikiamos informacijos ir teikiamų paslaugų prieinamumo, turinio, asmens duomenų apsaugos politikos, galimų autorių teisių įstatymų pažeidimų ir informacijos bei paslaugų kokybės ir masto. Jeigu prisijungus prie šių svetainių kiltų kokių nors trikčių, jie savo užklausas turi siųsti šioms svetainėms. Svetainė „Freemeteo“ niekaip neremia šių svetainių ir nėra atsakinga už jose pateikiamą turinį.

7.Reklama: Svetainėje „Freemeteo“ pateikiama reklaminė medžiaga ir dažnai įtraukiamos nuorodos į reklaminės medžiagos pateikėjo pradžios tinklalapį. Svetainė „Freemeteo“ nekontroliuoja ir neturi galimybės kontroliuoti minėtos reklaminės medžiagos, reklaminių juostų arba naršyklės lange išskleidžiamosios reklaminės medžiagos turinio, asmens duomenų apsaugos politikos ar galimų autorių teisių įstatymų pažeidimų. Jeigu prisijungus prie šių svetainių kiltų kokių nors trikčių, jie savo užklausas turi siųsti tiesiogiai reklaminės medžiagos pateikėjams. Svetainė „Freemeteo“ niekaip neremia ir nėra atsakinga už svetainėje pateikiamos reklaminės medžiagos turinį bei už reklaminės medžiagos pateikėjų svetainėse pateikiamos reklaminės medžiagos turinį. Be to, svetainė „Freemeteo“ neturi būti laikoma atsakinga už bet kokį vartotojo ryšį su trečiąja šalimi – paslaugos teikėjais, kurie reklamuojami svetainėje „Freemeteo“ ar yra susieti su šia svetaine, nei už kokį nors komercinį sandorį, kuris gali būti sudaromas naudojantis šiuo ryšiu.

8.Trečiosios šalies turinys: Svetainė „Freemeteo“ gali pateikti jos vartotojų atsiųstą informaciją, duomenis, tekstus ir grafiką. Už šią viešai pateiktą ar privačiai atsiųstą medžiagą yra atsakingas jos savininkas. Svetainė „Freemeteo“ nėra atsakinga už šioje medžiagoje galinčias pasitaikyti kokias nors klaidas ir (arba) praleidimus arba žalą, kuri gali būti padaroma šią medžiagą naudojančiam vartotojui. Svetainė „Freemeteo“ neturi būti laikoma atsakinga už nepadorią, neskoningą, nederamą ar įžeidžiamą medžiagą arba bet kokią šmeižikišką, užgaulią, privačias ar visuomenės teises, autorių teises pažeidžiančią ar kitais atžvilgiais neteisėtą medžiagą ir lankytojai turi sutikti nenaudoti minėto pobūdžio medžiagos. Svetainė „Freemeteo“ taip pat nėra atsakinga už bet kokią medžiagą, kuria skatinami kriminaliniai nusikaltimai, sukuriama civilinė atsakomybė arba kitaip pažeidžiami kiti įstatymai ir kurią pateikė ar perdavė šios svetainės lankytojai. Svetainės lankytojai supranta ir pripažįsta tarptautinį interneto pobūdį bei todėl jie sutinka atsižvelgti į nacionalines kiekvienos šalies deontologijos taisykles ir jų laikytis.

9.Stebėjimas: Svetainė „Freemeteo“ turi teisę savo nuožiūra atsisakyti pateikti svetainėje bet kokią jai atsiųstą medžiagą arba šią medžiagą pašalinti iš svetainės. Svetainė „Freemeteo“ turi teisę iš svetainės pašalinti bet kokią medžiagą, kurią svetainė „Freemeteo“ savo nuožiūra laiko pažeidžiančia šiame dokumente išdėstytas nuostatas arba smerktina kitais atžvilgiais.

10.Atleidimas nuo atsakomybės: Lankytojai sutinka svetainę „Freemeteo“ ir jos savininkus, darbuotojus, susijusius darbuotojus arba atstovus apsaugoti nuo atsakomybės, susijusios su bet kokiomis pretenzijomis, veiksmais, nuostoliais, reikalavimais, išlaidomis, įpareigojimais ir sąnaudomis (įskaitant išlaidas teisininkams), atsirandančiomis naudojantis minėta svetaine.

11.Duomenų apsauga: Tam tikrais atvejais lankytojo, siekiant jam palengvinti naudojimąsi svetaine, gali būti prašoma pateikti asmens duomenis. Šiuos duomenis naudoja svetainė „Freemeteo“ ir svetainė „Freemeteo“ šių duomenų neperduoda trečiajai šaliai. Apie šių duomenų naudojimą ir tvarkymą išsamiau paaiškinta mūsų Pareiškime apie privatumo apsaugą.

12.Sąlygų keitimas: Svetainė „Freemeteo“ turi teisę bet kada pakeisti ar iš dalies pertvarkyti naudojantis svetaine taikomas sąlygas ir apie šį pertvarkymą pranešti iš anksto ar nepranešti. Jeigu atlikus minėtą naudojimo sąlygų pakeitimą ar dalinį pertvarkymą toliau lankomasi svetainėje, tada laikoma, lankytojai sutinka su minėtu sąlygų pakeitimu.

13.Įvairūs dalykai:Šios naudojimo sąlygos yra dėl svetainės „Freemeteo“ naudojimo šalių sudarytos sutarties sudedamoji dalis ir ji pakeičia visus rašytinius ar žodinius susitarimus dėl minėto dalyko. Bet kurios šalies atsisakymas pateikti ieškinį, susijusį su bet kokiu šios sutarties pažeidimu arba joje numatytų įsipareigojimų nevykdymu, nelaikomi atsisakymu pateikti ieškinį, kuris susijęs su visais ankstesniais ar vėlesniais pažeidimais ar įsipareigojimų nevykdymu. Skyrių antraštės įterptos siekiant užtikrinti patogesnį naudojimąsi ir aiškinant šias naudojimo sąlygas į šias antraštes nėra atsižvelgiama.

14.Nevientisumas:Jeigu šios sutarties straipsnis kokioje nors jurisdikcijoje paskelbiamas neteisėtu, negaliojančiu ar neįgyvendinamu, šiuo atveju minėtoje jurisdikcijoje bet kuris kitas šios sutarties straipsnis ir visi kiti straipsniai lieka teisėti, galiojantys arba įgyvendinami.

15.Kalba: Ši sutartis surašytas anglų kalba. Jeigu anglų kalbos tekstas nesutampa su į bet kurią kalbą iš anglų kalbos išverstu tekstu, pirmenybė teikiama anglų kalbos versijai.

16.Taikomas įstatymas. Jurisdikcija: Šioms naudojimo sąlygoms taikomos ir aiškinamos pagal Graikijos ir Europos teisės aktus bei atsižvelgiant į išimtinę Atėnų teismų, Graikijoje, jurisdikciją.